Ymweld â ni

Cyfeiriad Post:  Archifau Gwent, Steelworks Road, Glyn Ebwy,  Blaenau Gwent, NP23 6AA

Ymholiadau Ffôn:  01495 353363

E-bost:  enquiries@gwentarchives.gov.uk

Oriau Agor

Mae’r Ystafell Ymchwil yn Archifau Gwent ar agor ddydd Mawrth i ddydd Gwener 9.30 am - 12.30 pm a 1.30 pm - 4.30 pm. Mae angen gwneud apwyntiad ar hyn o bryd i gydymffurfio â gofynion cadw pellter o 2 fetr.  Mae gwybodaeth am sut i wneud apwyntiad ar gael yma

Mae gwasanaeth ar gau yn ystod gwyliau banc, noswyl Nadolig a’r cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd:

 

Dydd Llun 3 Ionawr 2022

Dydd Gwener 15 Ebrill 2022

Dydd Llun 18 Ebrill 2022

Dydd Llun 2 Mai 2022

Dydd Iau 2 Mehefin 2022

Dydd Gwener 3 Mehefin 2022

Dydd Llun 29 Awst 2022

Dydd Llun 26 Rhagfyr 2022

Dydd Mawrth 27 Rhagfyr

Dydd Mercher 28 Rhagfyr

Dydd Iau 29 Rhagfyr

Dydd Gwener 30 Rhagfyr

Cyfleusterau a Hygyrchedd Corfforol

 Mae Archifau Gwent ar lawr gwaelod y Swyddfeydd Cyffredinol, gyda phob dim ar un lefel ac yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, sgwteri symudedd a chadeiriau gwthio.  Mae mynediad hygyrch ar gael i’r tu cefn ac mae yna doiledau hygyrch ar y llawr gwaelod.  Mae’r ddau faes parcio sydd agosaf at y Swyddfeydd Cyffredinol yn cynnwys lleoedd i ddeiliaid bathodynnau anabl yn ogystal â rhai lleoedd oddi ar Lime Avenue.  Gwelwch y map yma am fanylion, gan ddefnyddio ein cod post NP23 6AA. 

Mae dolen glyw ar gael yn yr Ystafell Ymchwil, a dylai cymhorthion clyw gael eu symud i’r safle ‘T’.  Mae’r staff i gyd yn Archifau Gwent yn hapus i roi cyngor am ein gwasanaethau, cyfleusterau a chasgliadau ac mae gwybodaeth bellach am gefnogaeth ychwanegol a’n hymrwymiad i hygyrchedd i’w gweld yn ein Polisi Mynediad Anabledd.

 Mae mannau i eistedd yng Nghyntedd yr adeilad, ble gall ymchwilwyr gael egwyl a mwynhau lluniaeth.  Mae dewis bach o frechdanau a byrbrydau ar gael i’w prynu, yn ogystal â diodydd poeth, ac mae croeso i chi fwyta’ch pecynnau bwyd eich hunain yno hefyd.

Y golwg o du blaen yr adeilad, o yn agos at un o’r meysydd parcio

Golwg y fynedfa gefn, o gyfeiriad yr orsaf drenau a’r maes parcio

 Cyrraedd yma

 Mae Archifau Gwent yn adeilad hardd y Swyddfeydd Cyffredinol, adeilad rhestredig Gradd II ar safle’r hen weithfeydd dur yng Nglyn Ebwy.

 Ar drafnidiaeth gyhoeddus

 *Nodwch os gwelwch yn dda nad yw Ffordd Cebl Glyn Ebwy yn gweithredu ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Coronafeirws*

 Mae gorsaf drenau Glyn Ebwy wedi ei lleoli drws nesaf i’r Swyddfeydd Cyffredinol, ac mae trenau rheolaidd yn mynd o orsaf Caerdydd Canolog. Mae nifer o fysiau lleol yn mynd i Lyn Ebwy.  Mae’r orsaf fysiau yn y dref, ac mae’r Swyddfeydd Cyffredinol ar ddiwedd taith gerdded i lawn y bryn o’r fan honno – gwelwch fap y llwybr am fanylion – neu drwy ddefnyddio Ffordd Cebl Glyn Ebwy .  Mae yna arosfannau bysiau yn agos.  I gynllunio’ch ymweliad, ewch i Traveline Cymru - Journey Planning Wales.

  Gyda’r car

  *Nodwch os gwelwch yn dda bod gwaith ar ffordd yr A4281 rhwng Ionawr a Gorffennaf 2022 ac mae’r ffordd ar gau.  Mae gwyriadau mewn grym*

 O’r A465, Ffordd Blaenau’r Cymoedd, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Glyn Ebwy ar hyd yr  A4046, ac yna’r arwyddion at The Works / Y Gweithfeydd a Newport/Casnewydd ar yr A4281 ac yna’r arwyddion ar gyfer The General Offices. O’r M4 (De) dilynwch yr A467 i Aber-bîg ac yna’r A4046 gydag arwyddion Glyn Ebwy/Ebbw Vale.  Mae map o’r ardal leol i’w weld yma.

 Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael i barcio am ddim yn y maes parcio gyferbyn â’r adeilad neu ym maes parcio gorsaf Rheilffordd Tref Glyn Ebwy sydd yn gyfagos.  Mae maes parcio aml-lawr am ddim ychydig yn bellach i ffwrdd (200m), ar bwys Campws Coleg Gwent ar Lime Avenue.  Mae meysydd parcio wedi eu nodi ar y map yma.